Chiến lược bảo tàng

Chiến lược bảo tàng

Định hướng phát triển Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Giai đoạn 2016-2020 và Tầm nhìn 2030

 

         Giai đoạn 2016-2020:

    *  Tiếp tục chỉnh trang hoàn thiện 3 khu trưng bày thường xuyên: Các dân tộc Việt Nam, Vườn kiến trúc dân gian, trưng bày Văn hóa Đông Nam Á và văn hóa các dân tộc trên thế giới; Hằng năm tổ chức các trưng bày nhất thời để giới thiệu chuyên sâu giá trị văn hóa của các dân tộc;

    *  Tiếp tục phát triển các hoạt động giáo dục, trải nghiệm gắn với trưng bày; Tổ chức các chương trình, sự kiện trình diễn giới thiệu văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam và nước ngoài;

    *  Xây dựng và từng bước tổ chức thực hiện dự án nghiên cứu, sưu tầm hiện vật các dân tộc Việt Nam và các dân tộc Đông Nam Á; Đầu tư trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế kho bảo quản hiện vật của Bảo tàng;

   * Xây dựng hoàn thiện bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; Phát triển Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo và thực hành Nhân học – Bảo tàng có uy tín ở Việt Nam và khu vực.

          Tầm nhìn đến năm 2030:

        Xây dựng và tổ chức lại trưng bày Các dân tộc Việt Nam trong không gian trưng bày mới.