Thuyền độc mộc trong đời sống của một số dân tộc ở Tây Nguyên

Chia sẻ bài viết qua Email

Thuyền độc mộc trong đời sống của một số dân tộc ở Tây Nguyên

Ba Na Kon Tum resize

Thuyền độc mộc trong đời sống của một số dân tộc ở Tây Nguyên

Tên đề tài

Thuyền độc mộc trong đời sống của một số dân tộc ở Tây Nguyên

Loại đề tài: Đề tài cấp Bộ

Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2 năm (2015 - 2016)

Đồng chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Thị Mai Phương, TS. Vũ Hồng Thuật

Thành viên đề tài: NCS. Lê Anh Hòa, NCS. Vũ Thị Hà, NCS. Vũ Thị Thanh Tâm

Mục tiêu của đề tài:

- Nghiên cứu thực trạng thuyền độc mộc trong đời sống của một số dân tộc ở Tây Nguyên; tìm ra những yếu tố biến đổi của thuyền độc mộc từ cách thức chế tác, sử dụng, các nghi lễ, phong tục, tập quán liên quan và tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó;

- Bước đầu tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa thuyền độc mộc của một số dân tộc ở miền núi phía Bắc  với thuyền độc mộc của một số dân tộc ở Tây Nguyên về các khía cạnh: môi trường cư trú, kỹ thuật chế tác, nguyên liệu, nghi lễ và phong tục, tập quán...; đồng thời, thông qua tài liệu thứ cấp,  bước đầu so sánh với thuyền độc mộc ở một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia...;

- Đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của thuyền độc mộc trong đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã đề ra;

- Góp phần bổ sung tư liệu cho lý lịch hiện vật về thuyền độc mộc đã sưu tầm, đang trưng bày và bảo quản tại kho của Bảo tàng DTHVN nhằm phục vụ cho trưng bày, trình diễn tại bảo tàng trong tương lai.

Tiến độ thực hiện đề tài:

- Chuyến điền dã thứ nhất

- Chuyến điền dã thứ hai


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội