Image
Loading

Nhằm đẩy mạnh sự phát triển của ngành bảo tàng học và tạo cơ hội để các bảo tàng tiếp cận với các lý thuyết và phương pháp làm việc mới, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều chương trình đào tạo, tập huấn dành cho cán bộ bảo tàng.

Phần lớn các khóa đào tạo này đi sâu vào những chuyên đề hoạt động cụ thể thuộc lĩnh vực bảo tàng, được các học viên đánh giá là thiết thực và có hiệu quả cao.