Image
Loading

Dân tộc Nùng có hơn 1.000.000 người (2019), xen cư với người Tày ở vùng đông bắc Bắc Bộ và bao gồm nhiều nhóm địa phương: Nùng An, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Nùng Inh, Nùng Phàn Sình, Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng Quy Rịn, Nùng Dín...

Đại bộ phận người Nùng mới di cư tới Việt Nam hơn 200 năm nay và sống chủ yếu bằng canh tác ruộng nước, một số nơi làm thêm ruộng khô và nương. Họ có nhiều nghề thủ công: dệt, đan, rèn, đúc, mộc, làm bàn ghế trúc, làm ngói âm dương, chạm đá, làm hương, làm giấy bản.

Người Nùng theo chế độ gia đình phụ hệ; một số nơi vẫn còn dấu vết hình thức gia đình lớn. Đời sống xã hội chịu nhiều ảnh hưởng của Nho giáo. Đời sống tâm linh chịu ảnh hưởng Đạo giáo sâu sắc hơn Phật giáo. Cả chữ Hán và chữ Nôm Nùng đều được dùng để ghi chép gia phả, bài cúng, lá số và lời hát. Sli hà lều là những làn điệu dân ca phổ biến trong hát giao duyên theo lối hai bè: đôi nam và đôi nữ.